1804 Happy Birthday Streamer craft die

1804 Happy Birthday Streamer craft die

Your Price: $16.00
Not for Sale.
Description

5.6 x 0.9 inch happy, 5.7 x 1 inch birthday
14.2 x 2.3 centimeters happy, 14.5 x 2.5 centimeters birthday

Happy Birthday StreamerHappy Birthday StreamerHappy Birthday StreamerHappy Birthday StreamerHappy Birthday StreamerHappy Birthday Streamer